Gedragskode van Laerskool Dalview

In ooreenstemming met die gees van Laerskool Dalview se ETOS en ten einde die trotse tradisie van die
te beskerm word die volgende dissiplinêre beleid daar gestel.

Laerskool Dalview verbind hom plegtig tot die daarstelling van 'n skoolklimaat waarbinne opvoeding en
leer optimaal kan plaasvind.

Om hieraan te kan voldoen, is dit noodsaaklik dat die skool oor 'n prakties – uitvoerbare dissiplinêre beleid
beskik wat sal verseker dat die skool se kurrikulêre en buite – kurrikulêre onderwysprogram so ordelik
moontlik kan verloop.

Die daarstelling en implementering van die onderstaande dissiplinêre beleid dien hiermee as vertrekpunt vir
die handhawing en uitbouing van hierdie skool se dissiplinêre karakter en om die leerder te lei tot
selfdissilpine.

Gedragskode van Laerskool Dalview